„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Czańcu zrealizowała projekt pn.: "Skarby przeszłości Monografia dziejów wsi i Parafii w Czańcu".
Celem realizacji projektu jest ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy Porąbka, poprzez opracowanie i wydanie monografii wsi i Parafii Czanieckiej, w której przedstawiona została przeszłość historyczna tego regionu, a także kultura i tradycja tej części Ziemi Bielskiej.
Wydanie publikacji poprzedzone zostało wnikliwymi badaniami, do których zaangażowano lokalną społeczność skupioną w organizacjach działających na terenie Gminy Porąbka oraz w Parafii Czanieckiej. Tak szeroko zakrojone działania w kierunku zebrania rzetelnego materiału do opracowania monografii sołectwa Czaniec, pozwoliło na stworzenie publikacji pełnowymiarowo opisującej dzieje wsi i parafii w Czańcu, który od wieków stanowił jeden z ważnych ośrodków osadnictwa, życia gospodarczego, społecznego i religijnego w regionie. Oficjalna prezentacja i promocja monografii odbyła się w październiku i miała charakter ciekawej sesji naukowej, z udziałem wykładowców krakowskich a także lokalnych pasjonatów historii Czańca.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie nr 01131-6935-UM1211731/20 z dnia: 25 maja 2021 r.
Wysokość dotacji: 46373,04 zł.