Konkurs plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat zamieszkałych na terenie gminy Porąbka.
Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną (jedną), wykorzystując dowolną technikę na kartce formatu A4.
Prace muszą być związane z podanym tematem.


REGULAMIN KONKURSU

TEMAT : Życie i rodzina jako dary od Boga.

1. ORGANIZATOR
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej oddział w Czańcu oraz Wójt Gminy Porąbka

2. ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat zamieszkałych na terenie gminy Porąbka

3. CELE KONKURSU
◦ Uświadomienie dzieci i młodzieży jak ważne jest życie ludzkie – jest darem od samego Boga Ojca.
◦ Uświadomienie dzieci i młodzieży czym jest rodzina i jak ważną rolę odgrywa w życiu każdego człowieka.
◦ Ukazanie powiązań między Kościołem, a rodziną.
◦ Wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty Kościoła.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU
Prace należy składać do 31 lipca 2019r.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
I. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat, zamieszkujący obecnie teren Gminy Porąbka.
II. Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną (jedną), wykorzystując dowolną technikę na kartce formatu A4. Prace muszą być związane z podanym tematem.
III. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora praw autorskich od nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83), a także praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organiazatora praw w internecie
IV. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z pó́n. zm.).
V. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na stosowanie się do niniejszego regulaminu.

6. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC
I. Prace należy dostarczyć pod adres ul. Kościelna 9 (tzw. DOM SIÓSTR ), Czaniec.
II. Pracę plastyczną należy opatrzeć danymi osobowymi (imię, nazwisko, data urodzenia, tytuł, adres, i telefon autora lub prawnego opiekuna oraz adres e-mail) umieścić w zaklejonej kopercie.
III. Na odwrocie pracy plastycznej należy wpisać tytuł
IV. Dzieła oddane po terminie oraz wykonane na innym formacie niż A4 nie będą oceniane.
V. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia pracy.
VI. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

7. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
I. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Czańcu oraz Wójta Gminy Porąbka, wybierze zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych
1. 3-6 lat
2. 7-11 lat
3. 12-16 lat
II. Spośród prac zgłoszonych do konkursu komisja wybierze minimum 3 (po jednej w każdej kategorii wiekowej), przyznając nagrody zwycięzcom.
III. Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez komisję.
IV. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
V. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas festynu rodzinnego organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej oddział w Czańcu, na placu kościelnym przy parafii p. w. św. Bartłomieja w Czańcu.
W dniu 18 sierpnia 2019r. (podczas festynu) nastąpi uroczyste wręczenie nagród, dokładne informacje zostaną umieszczone na plakatach.

8. DODATKOWE INFORMACJE
Regulamin umieszczony zostanie w gablotce znajdującej się przy bramach kościoła w Czańcu, na stronie internetowej parafii Czaniec oraz na fanpage KSM Czaniec.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.