Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat do udziału w konkursie „Piórem czy pędzlem uczcijmy sto lat niepodległości".

PRACA PLASTYCZNA
format A4 dowolna technika

lub

WIERSZ
max 700 znaków czcionka : Times New Roman 12 pkt

Macie czas do 25.07. 2018r Pracę można składać na ul. Kościelnej 9 w Czańcu (Dom sióstr)


REGULAMIN KONKURSU
Temat: „Piórem czy pędzlem uczcijmy sto lat niepodległości"

I. ORGANIZATOR
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej oddział w Czańcu oraz Wójt Gminy Porąbka.

II. ADRESAT KONKURSU
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-16 lat zamieszkałych na terenie gminy Porąbka.

III. CELE KONKURSU
 • krzewienie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży,
 • wzmacnianie poczucia więzi z Ojczyzną,
 • propagowanie historii Polski,
 • budzenie dumy narodowej z dokonań Polaków.

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
Prace należy składać do 25.07.2018 r.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 3 do 16 lat zamieszkujący obecnie teren gminy Porąbka.
 2. Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną (jedną), wykorzystując dowolną technikę, na kartce formatu A4. Prace muszą być związane z podanym tematem.
 3. Uczestnicy konkursu literackiego mają za zadanie napisać wiersz (jeden) o tematyce patriotycznej związany z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
 4. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora praw autorskich do nich, zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) a także praw do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.
 5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

VI. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC
 1. Prace należy dostarczyć pod adres ul. Kościelna 9 (tzw. DOM SIÓSTR), Czaniec.
 2. Pracę plastyczną lub wiersz należy opatrzyć godłem, a dane osobowe (godło, imię, nazwisko, data urodzenia, tytuł, adres i telefon autora lub prawnego opiekuna adres e-mail) umieścić w zaklejonej kopercie.
 3. Na odwrocie pracy plastycznej trzeba wpisać tytuł, a dzieła oddane po terminie oraz wykonane na innym formacie niż A4 nie będą oceniane.
 4. Wiersze zawierające ponad 700 znaków oraz oddane po terminie nie będą podlegać ocenie. Utwór należy zapisać czcionką Times New Roman rozmiar 12.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania pracy.
 6. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu, czyli Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Czańcu oraz Wójta Gminy Porąbka, do 19 sierpnia 2018 r. wybierze zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych:
  • 3 - 6 lat
  • 7 - 11 lat
  • 12 - 16 lat
 2. Spośród prac zgłoszonych do konkursu komisja wybierze minimum 3 (po jednej w każdej kategorii wiekowej), przyznając nagrody zwycięzcom.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.
 4. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas festynu parafialnego organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bielsko-Żywieckiej oddział w Czańcu, na placu kościelnym przy parafii p. w. św. Bartłomieja w Czańcu.
 6. W dniu 19 sierpnia 2018 r. (podczas festynu) nastąpi uroczyste wręczenie nagród, dokładne informacje zostaną umieszczone na plakatach.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Regulamin umieszczony zostanie w gablotce znajdującej się przy bramach kościoła oraz na stronie internetowej naszej parafii parafiaczaniec.pl albo na fanpage KSM Czaniec.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.